Dự án Danko City Thái Nguyên đã đầy đủ giấy tờ pháp lý

Dự án Danko City Thái Nguyên đã đầy đủ giấy tờ pháp lý

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị Cao Ngạn – chùa Hang, Thái Nguyên

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị Cao Ngạn – chùa Hang , thành phố Thái Nguyên với các nội dung: Tên quy hoạch, địa điểm hạm vi quy hoạch, nội dung chính của quy hoạch, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch.

 

 

Điều 2. Để đảm bảo tính khả thi của quy hoạch, không bị chồng lấn với các dự án khác trong quá trình tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao UBND thành phố Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với Sở kế hoạnh và Đầu tư, Sở xây dựng, Sở tài nguyên và môi trường và các cơ quan liên quan hướng dẫn tổ chức, cá nhân trong khu vực lập quy hoạch về nội dung giải quyết tái định cư đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, nghành Xây dựng , kế hoạch và Đầu tư, Tài chính , Tài nguyên và môi trường, Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, kho bạc nhà nước Thái Nguyên, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Giấy phép xây dựng

NHAC NUOC DANKO CITY

 

Leave a Reply